PRAVIDLA HRY


Článek I: Organizace

Toluna SAS,  s kapitálem 38,112 Euro, se sídlem v 14 Place Marie-Jeanne Bassot 92300 Levallois Perret a registrovaná pod číslem 432033181 v Registru obchodu a firem, organizuje volnou soutěž bez nutnosti nákupu. Losování výhry Samsung Galaxy S3 (650€)  se koná od 1. června 2012 až do 31. července 2012.

Tato hra je v určena pro všechny členy Toluny ve věku 18 let nebo více, žijících v těchto zemích: Francie, Velká Británie, Německo, Španělsko, Itálie, Rusko, Indie, Brazílie, Argentína, Austrálie, Rakousko, Belgie, Čile, Česká republika, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Nizozemsko, Norsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Mexiko, Jižní Afrika, Švýcarsko, Švédsko, Turecko, Nový Zéland, Spojené státy americké s výjimkou zaměstnanců a zástupců společnosti, která soutěž organizuje, jejích zákazníků, jejich dodavatelů a partnerů, jejich rodinných příslušníků a rodičů a přímých nebo nepřímých spojenců

Článek II: Účast

Členové musí mít los, aby se mohli zúčastnit,:

  • Člen může vyměnit 1000 bodů za los do slosování (množství losů není omezeno)

Aby se člen mohl zúčastnit, musí mít na svém účtu obrázek v profilu  a být ‘aktivní’, to znamená, že musí vytvořit nebo se zúčastnit hlasování nebo tématu během posledních 3 měsíců před zahájením loterie.

Článek III: Nominace a rozdělení vítězů

Vylosováni budou 4 členové Toluny ceny mobilního telefonu Samsung Galaxy S3, zatímco 3 členové budou vybráni náhodně,4. výherce bude ten, kdo bude mít nejvyšší počet vstupenek

Rovněž bude vybráno 10 alternativních vítězů, aby byl zajištěn dostatečný počet vítězů. Vítězové budou kontaktováni Tolunou a budou mít dva týdny na  uplatnění výhry.

Vítězové budou kontaktováni e-mailem nebo telefonicky kolem 9. srpna 2012 a 23. srpna 2012.

Článek IV : Registrace autorského práva

Pravidla byly předloženy panem Franck CHERKI, soudním vykonavatelem. 119, avenue de Flandre, 75019 PARIS, France.

Pravidla mohou být kdykoli změněny pod záminkou dodatku pořadatele, vzhledem na stanovené podmínky.

Dodatky budou předloženy panem Franck CHERKI, soudním vykonavatelem. 119, avenue de Flandre, 75019 PARIS, France.

Pravidla budou zdarma zaslány každému, kdo zašle žádost na adresu Toluna SAS, 14, place Marie-Jeanne Bassot, 92300 Levallois-Perret. Poštovní známka nutná pro žádost bude na požádání uhrazena podle platné standartní poštovní sazby.

Článek V: Úhrada poplatků

Každý účastník může na požádání získat úhradu nákladů, rovnající se poplatkům za připojení po dobu pět minut ve snížené sazbě. Žádost o úhradu nákladů by měla být poslána poštou do Toluna SAS, spolu s údaji o bankovním účtu účastníka, potvrzením o adrese a výpisu z účtu od poskytovatele internetu s uvedením data a času spojení, ne vice než 30 dní po uzavření soutěže, na dopise je rozhodující, zda je datum poštovního razítka ve stanovené lhůtě. Náklady vzniklé účastníkoví za poštovní známku nezbytnou pro tuto žádost budou na požádání uhrazeny, podle platné standartní poštovní sazby.
Jen jedna žádost o úhradu výdajů na účastníka hry a jednu obálku(stejné jméno a stejná adresa) bude brána v úvahu.

Nicméně, pokud účastník používá nelimitované připojení k internetu, žádná úhrada nákladů nebude provedena, protože účastníkovi nevznikly žádné další poplatky za účast v soutěži.  

Článek VI: Připojení a použití

Účastník implikuje znalost a souhlas s funkcemi a omezeními internetu, nedostatek ochrany některých údajů proti možnému zneužití a pirátství nebo riziku kontaminace viry kolujícími po síti.  Toluna SAS nepříjmá žádnou odpovědnost za nesprávné použití nebo poruchu plynoucí z používání počítače, přístupu k internet, telefonni lince nebo jinému technickému  spojení a za posílání aktualizací na nesprávné nebo neúplné adresy.  
 
Článek VII: Spory a odpovědnost

Účast v soutěži je podmíněna bezvýhradným souhlasem s pravidly v plném rozsahu. Jakékoli zkreslené nebo zavádějící informace nebo podvod budou mít za následek vyloučení. Toluna SAS bude řešit veškeré spory, týkající se hry a její pravidla. Nebude odpovídat na žádné žádosti, týkající se výkladu nebo aplikace těchto pravidel, mechanismů a způsobů hry a list vítězů, ať už písemně nebo telefonicky. Toluna SAS si vyhrazuje právo, z jakéhokoli důvodu prodloužit nebo zrušit hru v souladu s článkem VI.

Článek VIII: Předávání cen

Toluna SAS nemůže nést odpovědnost za jakoukoli škodu, ztrátu nebo krádež, které mohou nastat při doručování zásilek. 

Článek IX: Dohoda o důkazu

S výjimkou případů zjevných chyb, je dohodnuto, že informace vyplývající z procesu hry Toluna SAS mohou být použity jako důkaz v jakémkoli sporu týkajícím se připojení a elektronického zpracování dat (EDP) těchto informací týkajících se hry.

Článek X: Soudní pravomoc

Účastnící bezvýhradné akceptují, že pouhý úkon účasti ve hře je podřizuje francouzskému právu, včetně všech sporů, které mohou vzniknout v důsledku této soutěže nebo jsou přímo nebo nepřímo s ní spojeny, bez podjatosti k právním konfliktům, které mohou existovat. Jakýkoli spor mezi stranami je výhradně v jurisdikci Grande Instance de Paris Tribunal.

Článek XI: Ochrana osobních údajů

Podle Zákona na ochranu osobních údajů z 6. ledna 1978, čl. L.27, mají účastnící právo k přístupu a opravě svých osobních údajů. Žádné identifikovatelné osobní údaje nebudou, z jakýchkoli důvodů poskytnuty třetím osobám.  

Článek XII: Práva literárního a uměleckého vlastnictví

V souladu se zákony, které upravují práva literárního a uměleckého vlastnictví, reprodukce a reprezentace celé nebo části prvků této hry je přísně zakázána. Všechny ochranné známky jsou registrované ochranné známky.